Expériences de traduction ...
Blog de Michel Politis, Professeur au Département de Langues Étrangères, de Traduction et d'Interprétation de l'Université ionienne (Corfou - Grèce)

Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2016

Υπόθεση Siemens: Σχόλιο ενός μεταφραστή για την από 19-11-2015 διάταξη της Αντεισαγγελέως Εφετών κ. Αθηνάς Θεοδωροπούλου

Συνημμένα: Η από 19-11-2015 διάταξη της Αντεισαγγελέως Εφετών κ. Αθηνάς Θεοδωροπούλου, με τη σύμφωνη γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών κ. Γεωργίου Γεράκη, βάσει της οποίας δεν κρίθηκε σκόπιμη η μετάφραση του παραπεμπτικού βουλεύματος.

Διαβάζουμε:
" ... Επομένως, από τη μη συνεπίδοση μετάφρασης, δεν προκαλέιται ουδεμία ακυρότητα του άρθρου 171 παρ. 1, εδ. δ του Κ.Π.Δ. Εάν ο κατηγορούμενος που αγνοεί την Ελληνική γλώσσα παρίστατο στην κυρία ανάκριση με διερμηνέα ο οποίος μετέφρασε τις εναντίον του κατηγορίες, ως εν προκειμένω, καθώς και όταν του έχει δοθεί, εγγράφως, σε γλώσσα που κατανοεί η κατηγορία, δεν είναι απαραίτητη η επίσημη μετάφραση του παραπεμπτικού βουλεύματος (καθώς και των λοιπών εγγράφων), δε δημιουργείται ακυρότητα, έχει δε κριθεί ότι δεν ασκεί ουσιώδη επιρροή η μη επίδοση του παραπεμπτικού βουλεύματος σε γλώσσα που εννοεί, γιατί εκπροσωπήθηκε από Δικηγόρο, στον οποίο, ας σημειωθεί παραδόθηκε το παραπεμπτικό βούλευμα. ....".

Προσωπικά είμαι εξοργισμένος με τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται σ' αυτή την υπόθεση, αλλά διαβάζοντας τη συγκεκριμένη διάταξη αντιλαμβάνομαι ότι η υπερασπιστική γραμμή των εισεγγελικών λειτουργών θα βασιστεί στην κείμενη νομοθεσία, η οποία ενώ ενσωματώνει πλήρως το άρθρο 6 §3 της ΕΣΔΑ ("3.Ειδικώτερον, πας κατηγορούμενος έχει δικαίωμα :α) όπως πληροφορηθή, εν τη βραχυτέρα προθεσμία εις γλώσσαν την οποίαν εννοεί και εν λεπτομερεία την φύσιν και τον λόγον της εναντίον του κατηγορίαςβ) όπως διαθέτη τον χρόνο και τας αναγκαίας ευκολίας προς προετοιμασίαν της υπερασπίσεώς του. γ) όπως υπερασπίση ο ίδιος εαυτόν ή αναθέση την υπεράσπισίν του εις συνήγορον της εκλογής του, εν ή δε περιπτώσει δεν διαθέτει τα μέσα να πληρώση συνήγορον να τω παρασχεθή τοιούτος δωρεάν, όταν τούτο ενδείκνυται υπό του συμφέροντος της δικαιοσύνης. δ) να εξετάση ή ζητήση όπως εξετασθώσιν οι μάρτυρες κατηγορίας και επιτύχη την πρόσκλησιν και εξέτασιν των μαρτύρων υπερασπίσεως υπό τους αυτούς όρους ως των μαρτύρων κατηγορίας. ε) να τύχη δωρεάν παραστάσεως διερμηνέως, εάν δεν εννοεί ή δεν ομιλεί την χρησιμοποιουμένην εις το δικαστήριον γλώσσαν»"), δεν πράττει το ίδιο με τις σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι εισαγγελικοί λειτουργοί βασίζονται στην παρουσία δικηγόρου και διερμηνέα και παράλληλα υποστηρίζουν ότι η διερμηνεία ισοδυναμεί με "επίσημη μετάφραση", εκμεταλλευόμενοι την ασάφεια της κείμενης νομοθεσίας. Μόνο που άλλο "διερμηνεία" κι άλλο "μετάφραση". Η διερμηνεία εξυπηρετεί την επικοινωνία, αλλά το διερμήνευμα δεν απομαγνητοφωνείται και το κείμενο που προκύπτει δεν επιδίδεται στους διαδίκους. Επομένως, δεν έχουν δυνατότητα να μελετήσουν όσα κατατέθηκαν προφορικά...

Εάν είχε προβλεφθεί ρητώς η υποχρεωτική μετάφραση όλων (ολόκληρων) των ουσιωδών εγγράφων (εν προκειμένω του παραπεμπτικού βουλεύματος), τότε οι εισαγγελικοί λειτουργοί δεν θα μπορούσαν να εκδόσουν τέτοια διάταξη. Μόνο που μια τέτοια πρόβλεψη θα προκαλούσε επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού...

Τελειώνω θυμίζοντας ότι ό,τι ισχύει περί διερμηνείας και μετάφρασης για την περίπτωση της Siemens, ισχύει για όλες τις ποινικές και αστικές υποθέσεις που εκδικάζονται στα Ελληνικά Δικαστήρια και στις οποίες μετέχουν αλλοδαποί ...


Σάββατο, 9 Ιουλίου 2016

"European Terminology Summit 2016", Luxembourg on 14–15 November 2016.
EAFT, the European Association for Terminology, in collaboration with TermCoord, is organizing the Eighth European Terminology Summit in Luxembourg on 14–15 November 2016.
In 2016, the EAFT celebrates its 20th anniversary and it is also a Summit year. Therefore, the Summit will be a good opportunity to go back and look forward at the same time, to present both revisions of the themes of earlier Summits (to see what has happened since then) and visions of where terminology needs to go from there.
The overall topic for the summit is: Visions and revisions The Summit will be composed around 8 sections which summarize the themes of the earlier Summits (Cooperation & Collaboration, Social Media, Quality Matters, Responsibility, Interaction and Diversity, Terminology Profile, State Of The Art/Domain Loss, Declaration).
The idea is that each section will contain at least a revision and a vision related to the thematic of the section. Some areas which might appear to be missing from the above (e.g. terminology training, terminology research, terminology standardization, terminology management, terminology tools) are in fact not missing, but rather they could appear in several of the sections.
There will also be open sessions where professionals who want to share their experiences on the Summit topics can do so during a set time limit.

The call for presentations

The call for presentations for the Open Sessions is open until 11 July.
The notifications of acceptance will be given by 9 September.
An abstract in English or French and in your national language must be sent to EAFT Secretariat term@eaft-aet.net together with:
  • Name/names of the speakers
  • Institution
Do not hesitate to contact the EAFT Secretariat for further details, or if you have any questions.

Draft Programme

Coming soon

Registration

You are required to fill in the registration FORM by 15 September, both if you are a speaker at the Summit, if you have an accepted paper for the open session or if you are simply attending the Summit.
To formally complete your registration, you will be asked to send the proof of payment (see below) to administracio@termcat.cat. Once the submitted data have been verified, you will receive a confirmation e-mail.

Registration fee

Conference – EAFT members / Students: 30 €
Conference – EAFT non-members: 60 €
Conference – Speakers = Free
Banquet dinner – EAFT members: 25 €
Banquet dinner – non-EAFT members: 30 €
Banquet dinner – Speakers: 25 €
Excursion to a wine-cellar – EAFT members, non-members, students and speakers: 30 €
______________________________________________________
Example: EAFT member / Student + banquet dinner = 55 €
Example: EAFT non-member + banquet dinner = 85 €
Example: Speaker + banquet dinner = 25 €

Payment

When making the payment, you will be required to write the following:
Summit 2016 + Type of fee + Family name and Name of the participant.
Example: 55 € – Information: Summit 2016 + EAFT member + Dinner + Family name and Name
Example: 85 € – Information: Summit 2016 + EAFT member + Excursion+ Dinner + Family name and Name
If you want to attend the social event with someone, you must make the corresponding payment for the accompanying person and communicate it to the organizers: administracio@termcat.cat.
Account holder: EAFT
Bank: European Association for Terminology
Swift Address: ABNANL2A
IBAN Code: NL80ABNA0516417711 – Account n°: 51.64.17.711

Social events

  • On Sunday 13 November you can participate to and excursion to a wine-cellar The Caves St Martin in Remich, which will include a guided tour of the cellar, wine tasting and lunch.
    The prices are: 30€ for EAFT members and non-members.

  • On Sunday 13 November evening you can attend a dinner buffet at the Greek restaurant Ambrosia.
    The prices are: 25€ for EAFT members and 30€ for non-EAFT members.

Hotels

Click here to see the list of hotels in Luxembourg that offer a special price for the event. The accommodation arrangements have to be done by participants.

Want to know more about the last EAFT Summit in Barcelona?