Expériences de traduction ...
Blog de Michel Politis, Professeur au Département de Langues Étrangères, de Traduction et d'Interprétation de l'Université ionienne (Corfou - Grèce)

Κυριακή, 30 Ιανουαρίου 2011

Η διδακτική της μετάφρασης στον ελληνόφωνο χώρο. Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές (Ελληνικά Γράμματα)

 Η διδακτική της μετάφρασης στον ελληνόφωνο χώρο. Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές 
Επιμέλεια: Φλώρος Γιώργος Λάμπρου Έφη
Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 2010


Ο όρος Διδακτική της μετάφρασης θα μπορούσε να θεωρηθεί περιττός και να αντικατασταθεί με τον όρο Θεωρία της μετάφρασης, δεδομένου ότι στις εφαρμοσμένες επιστήμες η ουσιαστικότερη επιδίωξη της θεωρητικής εξήγησης και περιγραφής είναι να καταστήσει ένα φαινόμενο διδάξιμο. Επομένως, η Θεωρία της Μετάφρασης υπονοεί σε πολλές περιπτώσεις σχεδόν αυτόματα τη Διδακτική της.

Αν και η αξία της εμπειρίας είναι αναγνωρισμένη και θεσμοθετημένη από όλες τις πλευρές, ισχύει άραγε το ίδιο για το ρόλο της θεωρίας -και κατ' επέκταση της διδακτικής; Μπορεί η θεωρία να θέσει τις βάσεις για την απόκτηση της εμπειρίας; Διδάσκεται εντέλει η μετάφραση; Εάν ναι, σε ποιο βαθμό και ποια τα μέσα τα οποία πρέπει ή είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν, ώστε η Διδακτική της Μετάφρασης να διέπεται από σύγχρονες τάσεις; Τι είδους προοπτικές μάς προσφέρουν για το μέλλον;Τα άρθρα που περιλαμβάνει αυτός ο τόμος πραγματεύονται όλα τα παραπάνω ζητήματα.

Επιχειρείται να καταγραφεί η ελληνόφωνη πραγματικότητα στη διδακτική της μεταφραστικής πράξης, μια πραγματικότητα που δεν υπήρξε αυτονόητη μέχρι πρόσφατα. Εκπροσωπούνται απόψεις από συνολικά οκτώ πανεπιστημιακά τμήματα και ένα ιδιωτικό ινστιτούτο μεταφραστικών σπουδών, ώστε να παρουσιαστούν όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένα οι τάσεις που επικρατούν.

Στόχος αυτού του τόμου δεν είναι μόνο η επιστημονική καταγραφή διδακτικών απόψεων σε μια προσπάθεια να συμπληρωθούν άλλα ανάλογα εγχειρήματα στο χώρο των ελληνόφωνων εκδόσεων τα τελευταία χρόνια. Ο τόμος αυτός έχει και καθαυτό διδακτική αξία. Απευθύνεται όχι μόνο στην ερευνητική κοινότητα, αλλά και σε όσους σπουδάζουν τη Μετάφραση, είτε ως διαδικασία είτε ως αποτέλεσμα. Φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως εκπαιδευτικό εγχειρίδιο και, εντέλει, να συμβάλει στη συνειδητοποίηση των διεργασιών που πραγματοποιούνται κατά τη μεταφραστική διαδικασία.

ΣΕΛΙΔΕΣ: 224
ISBN: 978-960-19-0538-9

Συμβολές διδασκόντων του ΤΞΓΜΔ του Ιονίου Πανεπιστημίου

 • Αναστασία Παριανού: "Διδακτική της ειδικής μετάφρασης: λειτουργική προσέγγιση και περιφερειακές γλώσσες"
 • Μιχάλης Πολίτης: "Γνωσιακή προσέγγιση του προς μετάφραση κειμένου: εφαρμογές στη διδακτική της οικονομικής, νομικής και πολιτικής μετάφρασης"

Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2011

Διεθνές συνέδριο: Langage(s) et traduction, Βουκουρέστι, 9-10 Ιουνίου 2011


Faculté des Langues et des Littératures Etrangères
Université de Bucarest
Département de français


Colloque International
Langage(s) et traduction

9-10 juin 2011Le Département de français de la Faculté des Langues et des Littératures Étrangères organise, dans le cadre de ses filières LEA et Traducteurs-Interprètes-Terminologues, un colloque international consacré d’une part à la problématique suscitée par la recherche linguistique, terminologique, didactique des langages de spécialité en rapport avec le langage naturel, ainsi que, d’autre part, aux problèmes de traduction repérables à tous ces niveaux. Afin de couvrir ce vaste champ de recherche et de favoriser les échanges méthodologiques et théoriques entre les participants au colloque, sont prévus quatre axes de travail :
 • langage littéraire et courant –questions de morpho-syntaxe, sémantique, pragmatique, argumentation
 • langages de spécialité – aspects sémantico-lexicaux et pragmatico-argumentatifs ;
 • terminologie ; phraséologie - traduction : les enjeux de la traduction en langage de spécialité et en langage naturel ; contrastivité français-roumain ; français-une autre langue étrangère ;
 • didactique – enseignement/apprentissage des langages de spécialité

Le rapport entre le langage naturel et les langages de spécialité doit être envisagé à tous les niveaux de la recherche. Les questions qu’on peut se poser sont des plus variées : est-ce qu’il y a une morpho-syntaxe propre au langage de spécialité ? Comment arrive-t-on à la construction du sens dans le langage naturel et dans le langage de spécialité ? Quels critères appliquer dans la production et l’analyse des relations sémantiques dans les deux types de langage ? Comment identifier les unités sémantico-lexicales à ces niveaux et comment les décrire du point de vue terminologique ? Le rapport des divers types de langages à la traduction engendre des discussions en ce qui concerne la représentation de l’interculturel (surtout dans la traduction du langage naturel) ou encore les équivalences terminologiques (dans les langages de spécialité). Une attention particulière peut être attachée à la traduction du figement (phraséologie, collocations) ou encore du défigement. Le colloque que nous proposons pourrait éclairer au moins en partie tous ces problèmes qui continuent à préoccuper les chercheurs contemporains.

Soumission des propositions :


Les propositions (en français, roumain, espagnol, italien, anglais) comprendront :
 • un titre,
 • cinq mots clefs,
 • une bibliographie de quatre titres maximum
 • développement en 300 mots environ présentant la problématique, le cadre
 • méthodologique, le corpus analysé, les principaux résultats escomptés.

Les auteurs sont priés d’indiquer de manière explicite la section à laquelle ils voudront s’inscrire. Elles seront soumises avant le 15 février 2010 à l'adresse: langages_traduction2011@yahoo.fr ou soniaberbinski@yahoo.com  ou dandobre26@yahoo.fr

Organisation des interventions :
 • Communications individuelles (20 minutes)
 • Tables rondes (4 intervenants pour 45 min + 15 min d’échanges)
 • Conférences plénières (45 min)
Les actes du colloque seront publiés aux éditions universitaires.

Le comité d’organisation mettra à la disposition des participants l’offre d’hébergement pour la période du déroulement des travaux. Les frais de transport et d’hébergement sont à la charge des participants.

Calendrier :

 • 1er appel à communications : 15 décembre 2010
 • 2ème appel à communications : 15 janvier 2011
 • 3ème appel à communications : 15 février 2011
 • Date limite des propositions : 15 février 2011
 • Notification aux auteurs : 28 février 2011
 • Colloque : 9-10 juin 2011

Comité scientifique :

· Alexandra Cunita, (Professeur, Université de Bucarest)
· Anne-Marie Houdebine (Professeur, Université René Descartes, Paris V)
· Henri Portine (Professeur, Université Bordeaux3, France)
· Anca Cosaceanu (Professeur, Université de Bucarest)
· Halina Widła (Professeur, Université de Sosnowiecz, Pologne)
· Viorel Visan (Professeur, Université de Bucarest)
· Brândusa Steiciuc (Professeur, Université « Stefan cel Mare », Suceava)
· Sonia Berbinski (Maître de Conférences, Université de Bucarest)
· Laura Cîtu (Maître de Conférence, Université de Pitesti)
· Lucia Dragomir (Lector, Université de Bucarest)
· Dan Dobre (Maître de Conférences, Université de Bucarest)
· Toader Saulea (Maître de Conférences, Université de Bucarest)
· Anca Marina Velicu (Lector, Université de Bucarest)
· Laurentiu Zoicas (Maître de Conférences, Université de Bucarest)

Frais de participation:

Les frais de participation de 45 Euros couvrent la publication des Actes du colloque et un repas festif. Les modalités de paiement seront indiquées après l’acceptation de la proposition, avant le 15 janvier 2011.

Contact (organisation et coordination scientifique):


Sonia Berbinski, Maître de Conférences : soniaberbinski@yahoo.com
Dan Dobre, Maître de Conférences : dandobre26@yahoo.fr

Fiche d’inscription


Nom :
Prénom :
Intitulé de la communication :
Affiliation :
Statut (professeur, chercheur, doctorant, etc.) :
Email :
Adresse professionnelle :
Adresse personnelle :
Tél. (optionnel) :

Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου 2011

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (για μεταφραστές)

Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.) ζητά μεταφραστές και διερμηνείς ως εξωτερικούς συνεργάτες.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φυσικά ή νομικά πρόσωπα να υποβάλουν αίτηση, πλήρες βιογραφικό σημείωμα με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά (εμπειρία, πελάτες, κ.λ.π.). Όσον αφορά στους μεταφραστές παρακαλούνται όπως υποβάλλουν προσφορά παραδιδόμενης σελίδας 250 λέξεων. Καθώς επίσης ειδική προσφορά για τη μετάφραση κειμένων μεγάλου αριθμού σελίδων στο πλαίσιο προγραμμάτων που υλοποιεί η εταιρία.

Το κείμενο θα παραδίδεται σε πρόγραμμα Microsoft Word ή Excel ή Power Point, σε USB ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Κατάθεση δικαιολογητικών: ΕΕΤΑΑ Α.Ε., Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα, κα Κουτρουμπέλη Αναστασία-Ελπίδα, τηλ. 2131320600.

Προθεσμία: 10 ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσης στον Τύπο."

Πηγή: Καθημερινή, Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2011, σελ. 31

Τρίτη, 25 Ιανουαρίου 2011

Ημερίδα της ISIT : Terminologies - La Terminologie face au défi de la traduction et de l’interculturel

Appel à communications
Journée d’études terminologiques organisée par le CRATIL (Centre de recherche de l’ISIT) - 1er avril 2011, Centre international de l’ISIT, salle Europe, Paris


La théorie classique de la terminologie connaît un renouvellement profond depuis près d’une trentaine d’années. Bien plus, nous assistons au développement de nouveaux courants de pensée en la matière : terminologie sociocognitive, socioterminologie, terminologie communicative et terminologie culturelle. Par ailleurs, la différence des langues mises en contact fait apparaître des modes de conceptualisation spécifiques et des divergences interculturelles.

Mais au-delà de cette dimension culturelle, les terminologies nouvelles sont confrontées aujourd’hui à de nouveaux modes de représentation et de transfert des connaissances. Ces domaines manquent d’autant plus d’harmonisation conceptuelle et terminologique que les idées et les termes évoluent différemment d’un pays à l’autre. C’est notamment cette problématique que le CRATIL, qui a fait de la recherche appliquée en terminologie un axe de réflexion privilégié, propose d’aborder à l’occasion de cette journée d’études terminologiques.

Télécharger l’appel à communications

Les propositions de communication (300 mots) sont à adresser à Sandrine Peraldi au plus tard le 20 février 2011 : s.peraldi@isit-paris.fr (Réponse prévue le 1er mars 2011)

Les communications feront ultérieurement l’objet d’une publication.

Διεθνές συνέδριο : Langage, discours, événements, Florence (Italie), avril 2011

Ce colloque international organisé par
le CEDISCOR-SYLED EA 2290, Centre de recherche sur les discours ordinaires et spécialisés (Université Sorbonne nouvelle)
et le Département SITLEC, Studi Interdisciplinari su Traduzione, Lingue e Culture (Université de Bologne),
en partenariat avec le DORIF (Centro per la Documentazione per la Ricerca sulla didattica della Lingua Francese nell’Università Italiana)
se tiendra les 31 mars, 1 et 2 avril 2011
à la Villa Finaly, Florence, Italie.

informations

Κυριακή, 23 Ιανουαρίου 2011

Información Convocatoria Subvenciones a la Traducción 2011

Ha sido publicada la convocatoria de Ayudas a la traducción a lenguas extranjeras de obras literarias o científicas escritas y publicadas en español para el año 2011 en fecha 18 de Enero de 2011.

Las solicitudes e información de la convocatoria pueden descargarse desde el siguiente enlace
http://www.mcu.es/ayudasSubvenciones/Libro/FomentoTraduccionEdicion2011.html

Les informamos que las solicitudes deberán estar presentadas y selladas por el Ministerio u otro Organismo oficial como muy tarde el día 31 de Marzo 2010 para que se consideren presentadas en plazo.

En el caso del envío por mensajería privada éste deberá presentarse para ser sellado antes de la fecha citada en el Registro General del Ministerio de Cultura. Pza. del Rey, 1 -28004 Madrid (España).

ΕΛΕΤΟ - 8ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία»

8ο Συνέδριο
«Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία»
10-12 Νοεμβρίου 2011, Αθήνα
Πρόσκληση για υποβολή ανακοινώσεων
Η Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ), σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ), το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), τον Οργανισμό για τη Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας (ΟΔΕΓ) και άλλους φορείς που θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου διοργανώνουν το 8ο Συνέδριο “Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία”. Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 10‑12 Νοεμβρίου 2011.
Σκοπός του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση αφενός της σημερινής κατάστασης της ελληνικής γλώσσας στην ορολογική της διάσταση και αφετέρου μεθόδων, πρακτικών και εργαλείων της σύγχρονης επιστήμης της Ορολογίας και της εφαρμογής τους στην ελληνική γλώσσα – μονογλωσσικά και/ή διαγλωσσικά – για την προώθηση της ορολογικής έρευνας και τη συμβολή στον σύγχρονο ορολογικό εμπλουτισμό της ελληνικής γλώσσας.
Θεματολόγιο του Συνεδρίου:
1    Γλωσσολογικές-Οντολογικές αρχές Ορολογίας (Ορολογία και γνώση, αρχές και μέθοδοι οροδοσίας κτλ.)
2    Διδακτική και Ορολογία
3    Ορολογία συγκεκριμένων θεματικών πεδίων – Λεξικογραφικές και ορογραφικές μελέτες – Συγχρονική και διαχρονική θεώρηση
4    Ορολογικοί πόροι (ειδικά ερμηνευτικά ή πολύγλωσσα λεξικά, συλλογές όρων, σώματα ειδικών κειμένων) – Νέες τεχνολογίες και Ορολογία
5    Τυποποίηση ορολογίας (διεθνοποίηση εννοιών και διαγλωσσική τυποποίηση και αντιστοίχιση όρων, προτάσεις ορολογίας)
6    Ορολογία και μετάφραση
7    Διάχυση και χρήση των όρων – Ορολογική πολιτική και ρύθμιση
8    Δραστηριότητα φορέων και οργάνων Ορολογίας
Γλώσσες:
Επίσημες γλώσσες του Συνεδρίου είναι η ελληνική, η αγγλική και η γαλλική.
Κρίσιμες ημερομηνίες:
Υποβολή περιλήψεων ως τις:                   15 Μαρτίου 2011
Κρίση των περιλήψεων ως τις:                  10 Απριλίου 2011
Υποβολή πλήρων κειμένων ως τις:          15 Ιουνίου 2011
Περιλήψεις και κείμενα:
Οι εισηγητές που επιθυμούν να παρουσιάσουν ανακοίνωση στο συνέδριο θα υποβάλουν περίληψη σε δύο ηλεκτρονικά αντίτυπα της μορφής .doc (κείμενο Word συμβατό με την έκδοση MS Office 2000) σε μία από τις επίσημες γλώσσες του συνεδρίου, με έκταση το λιγότερο 200 και το πολύ 300 λέξεις. 
Στο ένα από τα αντίγραφα της περίληψης θα πρέπει να αναγράφονται
α)    ο υπέρτιτλος: 8ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2011,
β)   ο τίτλος της ανακοίνωσης
γ)    η θεματική ενότητα στην οποία εντάσσεται η ανακοίνωση και
δ)   τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, ταχ. διεύθυνση, τηλέφωνο, τηλεομοιότυπο, ηλ-διεύθυνση) του συγγραφέα ή των συγγραφέων.
Στο άλλο αντίγραφο θα αναγράφονται μόνο τα α), β) και γ).
Τα δύο ηλεκτρονικά αντίγραφα της περίληψης πρέπει να σταλούν με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ως συνημμένα, στη διεύθυνση: valeonti@otenet.gr εντός της παραπάνω προθεσμίας.
Μετά την κρίση των περιλήψεων από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου, οι συγγραφείς που θα επιλεγούν θα λάβουν ειδικές προδιαγραφές για τη σύνταξη των πλήρων κειμένων των ανακοινώσεών τους.
Πληροφορίες:
Γραμματεία του Συνεδρίου: τηλ. +30 210 9323243, +30 6977529164, ηλ-ταχ. pinelpap@otenet.gr
Οργανωτική Επιτροπή: τηλ. +30 6974321009, ηλ-ταχ. valeonti@otenet.gr
Ιστότοπος: http://www.eleto.gr/gr/Conference08.htm

Σάββατο, 22 Ιανουαρίου 2011

LOL,CEI, CIO, CFO, COO, CLO, MDR, NABISCO Do you speak acronym?

How, why and where did we start speaking in sets of capital letters?

LOL began life as “laughing out loud”, a way for internet chatters to explain a long pause in typing. The French too play with text-speak. Though many will happily import LOL from English, they may also write MDR, mort de rire, “dead from laughing”.

Walk into any business and a cloud of three-lettered titles surrounds you. The one who used to be just the boss, or the managing director, now styles himself the CEO - chief executive officer. This alone would be one thing, but it turned into a viral infection: CIO, CTO, CFO, COO, CLO, and so on, for what used to be the heads of technology, finance and operations, and the company lawyer. They all form the so-called C-suite. Brand managers also follow the trend. In 1901 the National Biscuit Company sought a trademark for a new short form of its name—NABISCO. The “co” trend took off, especially with oil companies (Texaco, Conoco, Sunoco), using a different kind of acronym, one that pulls together first syllables, not just letters.

Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2011

Όταν δεν μπορείτε να διαβάσετε ειδικούς χαρακτήρες σε ξενόγλωσσα λεξικά

Χρησιμοποιείτε ξενόγλωσσα λεξικά και προγράμματα που δεν χρησιμοποιούν Unicode χαρακτήρες και δεν μπορείτε να διαβάσετε τους ειδικούς χαρακτήτες (τόνους, διαλυτικά, κά);

Η λύση είναι η εξής: Στον "Πίνακα ελέγχου" επιλέγετε "Τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις γλώσσας" - "Για προχωρημένους" - "Επιλογή τη γλώσσας που ταιριάζει με την έκδοση γλώσσας του μη Unicode προγράμματος που χρησιμοποιείτε".

Έτσι, ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ (!!), έλυσα το πρόβλημα που αντιμετώπιζα όταν χρησιμοποιούσα το LE GRAND ROBERT. Αντί των Ελληνικών επέλεξα τα Γαλλικά Καναδά.

Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου 2011

Παράκληση

Τέλη Φεβρουαρίου θα έρθουν στην Κέρκυρα 9 φοιτήτριες του κοινού ελληνογαλλικού ΠΜΣ "Επιστήμες της Μετάφρασης - Μεταφρασιολογία και Γνωσιακές Επιστήμες" (3 Ελληνίδες, 2 Γαλλίδες, 1 Κινέζα, 1 Βιετναμέζα, 1 Κυπρία και 1 Ρουμάνα) για να παρακολουθήσουν τα μαθήματα του Εαρινού Εξαμήνου (μέχρι την 1η εβδομάδα του Ιουνίου).

Παρακαλούνται όσοι διαθέτουν δωμάτια/διαμερίσματα (απευθύνομαστε στους φίλους Κερκυραίους) ή επιθυμούν να μοιραστούν το διαμέρισμά τους με μια από αυτές (απευθυνόμαστε σε φοιτήτριες του ΤΞΓΜΔ), παρακαλώ να επικοινωνήσουν μαζί μας για να τους φέρουμε σε επαφή για τα περαιτέρω.

Επικοινωνία:
Μιχάλης Πολίτης : michel.politis@gmail.com
Αναστασία Παριανού, Christian Papas, Περικλής Παπαβασιλείου, Δημήτρης Φίλιας, Νίκος Παπαδημητρίου

ΣΣ
 1. Το ανωτέρω Πρόγραμμα λειτουργεί από το 2003 στο πλαίσιο της ελληνογαλλικής  πανεπιστημιακής συνεργασίας. 
 2. Συνεργαζόμενα πανεπιστήμια: Ιόνιο Πανεπιστήμιο (ΤΞΓΜΔ) και Πανεπιστήμιο της Caen
 3. Δικτυακός τόπος του Προγράμματος: https://sites.google.com/site/mastercorfoucaen/home

Τρίτη, 11 Ιανουαρίου 2011

Μαθήματα κοινού ελληνογαλλικού ΠΜΣ "Επιστήμες της Μετάφρασης - Μεταφρασιολογία και Γνωσιακές Επιστήμες"

Τη Δευτέρα 7 Μαρτίου 2011 ξεκινούν στην Κέρκυρα τα μαθήματα του Β' Εξαμήνου του κοινού ελληνογαλλικού ΠΜΣ.
Την εβδομάδα 28/2 έως 4/3 θα πραγματοποιηθεί συνάντηση γνωριμίας των φοιτητών με τους καθηγητές του Προγράμματος.
Το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο παρακολουθούν τα μαθήματα του κοινού ελληνογαλλικού ΠΜΣ οι εξής φοιτητές:

 1. BAKHEKH Yulia
 2. BOULOUKI Eleni
 3. ETASSE Gwenola
 4. FUSEA Alexandra
 5. KARASAVIDOU Eleni
 6. PHAM Thuy
 7. QIAO Yanna
 8. TABATCHNIK Roxane
 9. YALLOURI Maria