Expériences de traduction ...
Blog de Michel Politis, Professeur au Département de Langues Étrangères, de Traduction et d'Interprétation de l'Université ionienne (Corfou - Grèce)

Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2014

CALL FOR PAPERS : Interpreting in Conflict Situations and in Conflict Zones throughout History

CFP: LINGUISTICA ANTVERPIENSIA, NEW SERIES -Themes in Translation Studies (15/2016)

Interpreting in Conflict Situations and in Conflict Zones throughout History

Guest editors: 
Lucía Ruiz Rosendo (University Pablo de Olavide) 
& Clementina Persaud (University Pablo de Olavide)


The figure of the interpreter as an intercultural and linguistic mediator in zones devastated by conflict has always existed due to the fact that conflicts have been intrinsic to the development of history. The distinctive trait of these interpreters is that, unlike other interpreters who are seldom in danger when exercising their profession, they risk being subjected to psychological and emotional pressure or physical harm and are often unable to find politically or linguistically neutral spaces, and the combatants do not recognise them either (Kahane 2008).

Although in some civilisations, such as the Babylon Empire (Kurz 1985), interpreters enjoyed great prestige, it was only in the second half of the twentieth century that interpreting was recognised as a profession with the creation and development of simultaneous interpreting during the Nuremberg trials and the subsequent establishment of the first interpreting schools. Since then, interpreting as a profession has achieved a high level of professionalisation and specialisation. However, language brokering in conflict zones has continued to be a non-regulated occupation mainly carried out by interpreters who have not undergone any formal training and lack the professional skills that are essential if they are to perform adequately as interpreters. Furthermore, there is a lack of recognition of the specialised role that conflict interpreters play.

Nevertheless, in the last few decades international associations have become more aware of the complexity of the role that interpreters play in conflict zones and of their vulnerability and need for special protection. As a consequence, some initiatives have been developed and the role of interpreters in conflict has attracted more attention in the literature on interpreting with works such as those by Balaban (2005), Carr (2007), Tipton (2008, 2011), Baker (2010), Inghilleri (2005, 2010), Inghilleri and Harding (2010), Greene (2013), Footitt and Kelly (2012), Footitt et al. (2012), Kelly and Baker (2012), among others.

In spite of the increasing awareness of the role of interpreters in conflict and the expanding literature on interpreting in conflict, we believe that few studies to date have dealt with the role of interpreters in conflict zones in different chapters and periods of history —from prehistory to contemporary history—and how their status has developed.

The main objective of his issue is therefore to focus on the role of interpreters in conflict zones and situations in different chapters and specific conflicts of history with the ultimate goal of shedding light on the particularities of each period or conflict in terms of working practices and procedures, policies and norms, ethics, status and profile, neutrality, identity and ideology, and/or to compare these aspects in different periods or conflicts.

We invite proposals dealing with one or more of the following topics:
• What has been the role of interpreters in conflict zones and in conflict situations in certain episodes of history with a special view to working practices and procedures?
• How could the interpreter working in conflict be described in terms of profile and status, neutrality, identity and ideology? Have these concepts changed throughout history?
• What are the policies and norms that have regulated the role of conflict interpreters throughout history?
• What are the ethics underlying the work of the conflict interpreter in specific periods of history?
• What has been the role of the interpreter in recent conflicts?
• What role have interpreters played in the different stages of conflicts (conflict settlement, conflict transformation and conflict resolution)?
• What is the role of the interpreter in protracted conflicts? Has this role changed or developed in any way, or has it remained the same?
• What are the present and future directions that research on this topic might take with regard to current and future practices and training that might enhance the status of these interpreters?

Practical information and deadlines

  • Proposals: abstracts of approximately 500 words, including some relevant bibliography, should be submitted by 1st of April 2015. Please send your proposals to Lucía Ruiz Rosendo (lruiros@upo.es)
  • Acceptance of proposals: 1st of May 2015
  • Submission of articles: 1st of December 2016
  • Acceptance of articles: 30th of February 2016
  • Publication: November-December 2016
  • Style sheet: (will be added)

Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2014

Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2014

Appel à contributions: "Mondialisation des échanges, des marchés, de l’enseignement. Quelle stratégie de traduction pour quel type de texte ? pour quel public ?"

Translationes 6/2014

La mondialisation des échanges a changé la donne pour certains métiers, leur faisant perdre la place de choix qui leur était dévolue : elle a conduit à une relativisation de leur rôle ainsi qu'à une réduction du marché qui leur était réservé. Tel pourrait être le cas pour la traduction.
La cartographie actuelle du marché de la traduction montre que celui-ci est régulé non seulement selon les lois de la consommation et de la production, mais aussi  par les pouvoirs politiques et économiques. Le marché de la traduction au niveau national et local doit respecter et mettre en œuvre les mêmes principes qui régissent la traduction au niveau international. Si les marchés nationaux fonctionnent dans un cadre institutionnalisé, les marchés locaux se soustraient à la mondialisation des pratiques, en misant sur une stratégie de différenciation et sur un segment de niche.
Dans un contexte si varié des marchés de la traduction, nous proposons aux contributeurs d’identifier le(s) marché(s) pour le(s)quel(s) les universités forment des traducteurs. Une fois identifié(s), il serait de grande utilité d’examiner les méthodes d’enseignement et les manières de pratiquer la traduction.

L’une des nombreuses difficultés caractérisant l’enseignement-apprentissage de la traduction, et auxquelles se confrontent aussi bien les enseignants que les apprentis traducteurs, dérive de la question d’établir à chaque fois une stratégie traductive convenable. Il s’agirait d’une stratégie qui assure que la traduction réponde à des critères à la fois extra-, inter- et intra-textuels (Reiss, La Critique de la traduction, 2002), garantissant simultanément une réception souhaitée par l’auteur, le traducteur, l’éditeur, ainsi qu’une satisfaction de l’horizon d’attente du lecteur-cible (cf. Eco, Lector in fabula (2001) [1979]). De par son rôle de « co-signataire », ce dernier est nettement engagé dans la « contréception » et la « contre-signature du texte » (Derrida, De la grammatologie, Paris, Minuit, 1967 ; L’Oreille de l’autre, Montréal, C. Lévesque et C. McDonald, 1982)
C’est à ce thème, qui concerne tous les types de traduction (littéraire ou technique, écrite ou orale, pédagogique ou professionnelle), que sera consacré le numéro 6 (2014) de la revue Translationes. Etant donné que la « traduction implique beaucoup plus que la recherche du meilleur équivalent linguistique possible » (Lefevere, Translation, History, Culture. A sourcebook, London-New York, Routledge, 2002, 95), nous invitions les contributeurs à aller au-delà des recettes de traduction, des résumés de tendances et des synthèses sur la traduction équivalente, adéquate, sourcière, cibliste, acceptable, fonctionnelle, etc., à aller également au-delà des théorisations à la lumière des traductologies européenne, nord-américaine, nationale, etc., afin de partager leur savoir-faire venu d’horizons linguistiques et académiques variés.
Dans ce numéro, nous invitons les contributeurs à apporter leur empreinte et leur expérience personnelle pour offrir aux bénéficiaires de la formation en traduction (à l’université et en LEA), et surtout à leurs formateurs, des repères concrets, une aide substantielle dans leur approche globale de la traduction.

Calendrier:

30 septembre 2014 : Date limite d’envoi des articles en version électronique à l’adresse : translationes.revue@uvt.ro.
15 octobre 2014 : Évaluation des articles anonymés par deux rapporteurs choisis dans les comités scientifique et de rédaction, ou parmi les personnalités extérieures. Notification d’acceptation, d’acceptation après modifications mineures, de rejet des articles. Remise des articles accompagnés des rapports d’évaluations.
22 octobre 2014 : Date limite de remise des articles finalisés selon commentaires des rapporteurs et le protocole de rédaction de la revue (voir http://www.translationes.uvt.ro/rt/fr/protocole-de-redaction.html).

Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2014

Να ΄σαι καλά αγαπητέ φίλε Σπύρο!


Ένας από τους παλαιότερους διδάσκοντες του Τμήματος, ο Σπύρος Μουρίκης, συνταξιοδοτήθηκε.

Για μένα, ο Σπύρος δεν ήταν ένας απλός συνάδελφος. Συνεργάστηκα μαζί του από την εποχή του PANTON. Στη συνέχεια τον βοήθησα να διαμορφώσει το Εργαστήριο Πληροφορικής στο Καλυψώ, Μοιράστηκα μαζί του την αγωνία του για αδιάληπτη λειτουργία του, για αναβάθμιση του εξοπλισμού του.
Με τη σειρά του με βοήθησε αφάνταστα όταν ήμουν Πρόεδρος του Τμήματος. Μαζί εγκαταστήσαμε τους Η/Υ στο Αναγνωστήριο του Γαλλικού, μαζί φροντίσαμε ώστε οι αίθουσες διδασκαλίας να αποκτήσουν προτζέκτορες.
Προσπάθησε, με τον τρόπο του να μυήσει τους φοιτητές του Τμήματος στην Πληροφορική. Δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Προσπαθούσα με τον τρόπο μου να τον ηρεμώ κάθε φορά που έβγαινε από την αίθουσα "απελπισμένος". Κανείς δεν θα ξεχάσει τις εκρήξεις του, αλλά και κανείς δεν πρόκειται να ξεχάσει ότι ήταν ένας ακέραιος χαρακτήρας, πολύ εργατικός, πολύ φιλότιμος.


Εντύπωση μου έκανε πάντα η φιλομάθειά του και η διάθεσή του για συνεργασία. Θυμάμαι χαρακτηριστικά πόσο ενθουσιάστηκε με το Πρόγραμμα Visio-Trad 2013, απότοκο της συνεργασίας του ΕΝΟΠΟΤΕΜ με το Πανεπιστήμιο Montpellier III Paul Valéry (on line μαθήματα μετάφρασης, δύο τάξεις - μία στην Κέρκυρα και μία στο Montpellier -, μέσα επικοινωνίας: Skype και Google Docs).
Η χθεσινή μέρα ήταν και για τους δυο μια μέρα συγκίνησης.

Να ΄σαι καλά Σπύρο! Να χαίρεσαι τη γυναίκα σου, τον κήπο σου και να ασχολείσαι με πράγματα που σε γεμίζουν!

Κέρκυρα, 13 Σεπτεμβρίου 2014


 Σχόλια και likes  στο Facebook (14-9-2014)