Expériences de traduction ...
Blog de Michel Politis, Professeur au Département de Langues Étrangères, de Traduction et d'Interprétation de l'Université ionienne (Corfou - Grèce)

Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2014

Call for papers: Intercultural Communication in the Healthcare Setting / Comunicación intercultural en el ámbito médicoAnnouncing Panace@ next issue for December 2014

Intercultural Communication in the Healthcare Setting / Comunicación intercultural en el ámbito médico
Lissie Wahl-Kleiser, Carmen Valero-Garcés, Bárbara Navaza & Effrossyni (Effie) Fragkou (coords.)


Call for papers
The professionalization of medical interpreters to ensure proper training as well as official recognition by governing bodies in the field of interpretation, has over the past decade become equated —either stricto sensus or latisimmo sensus— with  strict sets of rules, whether labelled Code of Ethics, Code of Conduct or Norms. These, as understood and practiced by healthcare providers, interpretation service departments and interpreters themselves have become synonymous with a mandate for interpreters to remain invisible. To many, quality in medical interpretation is invisibility for medical interpreters. On-the-ground practice demonstrates in contrast that for interpreters to fully perform the tasks with which they are entrusted, transcending their prescribed role makes them more effectual, when bearing in mind the ultimate goals of medical interpreting.
Hence, so-called invisible interpreters are not as invisible as one would like to think. While this brings on a set of ethical dilemmas, an underlying concern is how then to define and circumscribe intercultural communication while, at the same time, considering institutional/professional interpreting requirements and power differentials among doctors, patients, and interpreters.
Emerging research in the field of medical interpreting in various milieus, languages and countries acknowledges the problem of invisibility in connection with prescriptive requirements. In 2004, Claudia Angelelli in her seminal work entitled Medical Interpreting and Cross-cultural Communication observed the disconnect between the prescribed role for medical interpreters in various Codes of Ethics in the United States and the actual, day-to-day practice of these interpreters in hospitals and other healthcare settings. While ground-breaking research continues to take taking place, researchers’ valuable conclusions are rarely finding their way into the act of medical interpreting, that is, real-life interpreting situations
Currently, third parties such as hospitals, interpretation agencies, not-for-profit organizations, and medical interpreters’ associations with limited authority and legal foundation issue certificates sanctioning training in medical interpretation. College- or university-based education, while incorporating language-neutral interpreting teaching and learning methodologies, remains by and large language-specific. They are also often part of a larger program leading mainly to a university diploma in conference interpreting. Judging from various curricula descriptions, such training programs emphasize intercultural communication and the Code of Ethics as pre-requisites to quality interpretation. However, they fail, first, to provide consistent conceptualization of the notion of intercultural communication; second, to explain how intercultural understanding presupposes knowledge of contextual factors through thinking, interacting and behaving within socially-defined historical contexts; and, third, to demonstrate how understanding other cultures and acting accordingly can go hand-in-hand with such presently expected professional attitudes as are impartiality, invisibility and detachment.
This special issue of PANACE@ strives to move forward this effort in multilingual and multicultural complex societies by exploring key synergies and discordances between academia and real life interpreting. We are looking to include theoretical and case study discussions of: (1) intercultural communication; (2) new approaches to intercultural communication training; (3) challenges and dilemmas for medical interpreters "being ethical" and "acting ethically;"  (4) the implications of medical interpreters' (in)visibility in specific situations; (5) working together: the influence of healthcare providers' in general and patients' views in medical interpreting; (6) structural factors influencing medical interpretation, including legal, economic, and social determinants; (7) approaches to medical interpreting in public and private healthcare services; (8) transdisciplinary professionals and their role as medical interpreters; and (9) whether a single framework for medical interpreting can apply to different settings, as are home-health centers, NGO's, emergency services and other specific contexts.
We look forward to receiving contributions in Spanish, English and French that address these subjects from an interdisciplinary vantage point. If interested, please submit a 500-word abstract by no later than May 15th to the editors:
Lissie Wahl-Kleiser : Elizabeth_walh@hms.harvard.ie.edu
Carmen Valero-Garcés: carmen.valero@uah.es
Bárbara Navaza: barbara.navaza@gmail.com
Effie Fragkou: effie.fragkou@gmail.com
Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2014

Διεθνές συνέδριο: The Translator: Competence, Credentials, Creativity

Cardiff University Postgraduate Conference, 27 May 2014
The Translator: Competence, Credentials, Creativity
Keynote speaker: Professor Theo Hermans (UCL)


'The translator' lies at the heart of much research in translation studies and other disciplines and yet closer inspection reveals 'the translator' to be an intriguingly nebulous concept. This conference invites postgraduate researchers from arts and humanities, social sciences and other fields to revisit and advance work on the figure of the translator and the criteria that contribute to our understanding of the protean persona, focusing on such criteria as competence, credentials and creativity.

While we welcome any perspective on the translator, we also hope to showcase a strand of work on contemporary translators. For example, it might be revealing to explore the impact of technology and Web 2.0 on translators and to expand recent work on non-professional translators (e.g. fan translators, activist translators or natural translators). A conference hosted in Wales may also provide a particularly appropriate setting for the consideration of the translator's role in (re-)constructing contemporary group identities, be it local or global, national, transnational or 'post-national'. Another avenue of inquiry might concern the postmodern perceptions of the fluidity of borders between socio-cultural and artistic entities as well as media, and the resulting perceived overlaps between the figures of 'the translator', the migrant, the author, the artist and other socio-cultural agents. Finally, the discussion might be informed by the current trend to incorporate, broadly speaking, non-Western conceptualizations of translation and 'the translator'.

Papers may address questions which include, but are not limited to, the following:
 • Language and translation/interpreting competence
 • Technological competence and subject specialization
 • Translator/interpreter training and the profession
 • Bilingualism, biculturalism, code-switching
 • Non-professional translators/interpreters
 • The translator's credentials and authority
 • The translator and group identity (local, national, global etc.)
 • The translator's identity and visibility
 • The translator's creativity and craft
 • Adaptation and inter-media translation
 • The translator and the artist (writer, musician, film-maker etc.)
 • The translator and the migrant
 • The translator and communicating between fields of knowledge
 • The translator: past and present
Please send a 300 word proposal for a 20 minute presentation along with a short biographical note at the.translator.pg.conference@gmail.com  by 31 March 2014. We will notify you of the results by 5 April 2014 (please contact us if you require an earlier response to be able to attend). Please use the same contact address for queries.

Please inform us if you would like to deliver a paper in Welsh: every effort will be made to provide simultaneous English interpretation. We would appreciate if you could supply an abstract in English (as well as Welsh if relevant).

Organizing committee: Dia Borresly, Lisi Liang, Esther Liu, Sara Orwig, Dorota Goluch

The event is kindly supported by the University Graduate College and the European School of Languages, Politics and Translation.

Our event coincides in time with another event co-organized by the European School of Languages, Politics and Translation, which might be of interest to our participants: it is the 'Translation in Music' symposium, held on 25-26 May 2014. Please see the following website for details: www.cardiff.ac.uk/music/translationinmusic

Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2014

L’ANALYSE DU DISCOURS COMME MÉTHODE DE TRADUCTION του Jean Delisle


Πρόκειται για ένα από τα πλέον γνωστά έργα (σε αρχείο pdf, με την άδεια του ιδίου) της γαλλόφωνης μεταφρασιολογικής σκέψης. Παίρνοντας τη σκυτάλη από τις Danica Seleskovitch και Marianne Lederer, ο Jean Delisle συμβάλλει με το έργο του στην εισαγωγή της διερμηνευτικής θεωρίας στον Καναδά.
Η μεταφραστική μεθοδολογία που προτείνει, παραμένει λίαν ενδιαφέρουσα.


Το βιβλίο σε μορφή pdf:
https://www.academia.edu/5913041/LANALYSE_DU_DISCOURS_COMME_METHODE_DE_TRADUCTION